Nov 8, 2015 The Rev. Scott Denman by St Johns Episcopal Church