Nov 15, 2015 The Rev. Scott Denman by St Johns Episcopal Church